ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ  หลั่งทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

 

 

นางมยุรี    บุญเยี่ยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายคมชาญ   คมพิชญ์บำเพ็ญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

นายศักรินทร์     นุตโร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา

 

 

นางสาวมุกดา   ดลเจือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ