หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรวิทยาลัยการอาชีพสังขะที่เปิดทำการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  เปิดทำการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

             1.1 สาขาวิชาเครื่องกล 

                    1.1.1  สาขางานยานยนต์

             1.2    สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                    1.2.1  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                    1.2.2  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

              1.3    สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

                    1.3.1  สาขางานเครื่องมือกล

              1.4  สาขาวิชาโลหะการ

                    1.4.1  สาขางานเชื่อมโลหะ

  1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  เปิดทำการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

              2.1   สาขาวิชาพณิชยการ

                    2.1.1  สาขางานการบัญชี

                    2.1.2  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

             1.1   สาขาวิชาเครื่องกล

                     1.1.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์

             1.2   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

                     1.2.1  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

             1.3   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                     1.3.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

             1.4  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                     1.4.1  สาขางานเครื่องมือกล

  1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

             2.1  สาขาวิชาการบัญชี

                     2.1.1    สาขางานการบัญชี

             2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                     2.2.1    สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก


 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์สู่วุฒิการศึกษา  เปิดทำการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

ศูนย์การเรียนวิทยาลัยการอาชีพสังขะ  เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

           1.1   สาขาวิชาเครื่องกล

                  1.1.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์

           1.2   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

                  1.2.1  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

  1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

           2.1  สาขาวิชาการบัญชี

                  2.1.1    สาขางานการบัญชี

           2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                  2.2.1    สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน