ข้อมูลบุคลากรสถานศึกษา
จำนวนผู้บริหารและครูผู้สอน
ผู้บริหาร/แผนกวิชา จำนวน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งผู้บริการ/ครู
คน ข้าราชการ พนักงานราชการ อัตราจ้าง ชาย หญิง ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ครูผู้ช่วย ครู ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหาร 5 5 - - 3 2 - 5 - - - - 2 3
แผนกวิชาช่างยนต์ 8 - 1 - 8 - - 1 7 - - - - -
แผนกวิช่างช่างไฟฟ้ากำลัง                            
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                            
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน                            
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ                            
แผนกวิชาการบัญชี                            
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                            
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์                            
รวมทั้งหมด